Algemene voorwaarden en Privacy verklaring

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans!, gevestigd Middeler 4, 7475GM Markelo, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer Kvk 32148814

Artikel 1 / Geldigheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop door Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! gedaan of aangedaan.
In deze voorwaarden wordt Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans!, als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.
Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 / Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Mondelinge aanbiedingen door Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! of zijn/haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar/hem schriftelijk zijn bevestigd.
Tenzij anders is overeengekomen is Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! gehouden haar aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen.

Artikel 3 / Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met het personeel van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! zijn niet bindend, voor zover ze door de eigenaar van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! niet schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben, of door Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! ingehuurd personeel van derden of ZZP-ers.

Artikel 4 / Overeenkomst
De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden, wordt eerst bindend voor Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! door haar schriftelijke bevestiging.

Elke met Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, uitsluitend ter harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat zo nodig Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! informatie betreffende hem/haar opvraagt.
Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan, tenzij Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! daarmee akkoord gaat.

Artikel 5 / Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden
Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden, wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde voorwaarden, laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! onverlet.
Algemene voorwaarden worden slechts door Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! aanvaard en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 / Intellectuele eigendomsrechten
Op alle door Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten, behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans!.
De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke, in strijd met deze bepaling verrichte, handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €5.000,00, onverminderd het recht van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 / Verplichtingen van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans!
Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen en de wetgever uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap of nieuwste inzichten.
Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de wet Bescherming Persoonsgegevens.
Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of haar/zijn gevolmachtigde te verstrekken.
Vertrouwde informatie zal indien van toepassing anoniem besproken worden met collega’s uit het vakgebied.

Artikel 8 / Wettelijke meldcodes
Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! zal bij vermoeden van mishandeling melding doen bij de GGZ.

Artikel 9 / Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever zorgt ervoor dat Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! tijdig kan beschikken;
– Over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals toestemming van BIG geregistreerde deskundigen), zo nodig in overleg met Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans!. Over de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, indien overeengekomen is dat de behandelingen op de locatie van de opdrachtgever uitgevoerd worden.
– Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en andere benodigdheden.
– Over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie: deze moeten binnen 25 meter aanwezig zijn.

Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! stelt als voorwaarde voor behandeling dat de opdrachtgever al zijn medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en de diagnose en behandeling van de arts volgt. Ook als dit betekent dat de arts adviseert de behandelingen bij Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! te stoppen. Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen. Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! stelt geen medische diagnoses. Dit artikel is ook van toepassing op gegeven behandelvoorschriften van de apotheek.
De opdrachtgever is verplicht om, indien de behandelingen plaats vinden op de locatie van de opdrachtgever, zonder aanspraak op vergoeding water, gas en elektriciteit ter beschikking te stellen. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dan dient zij/hij zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! door middel van telefoon of via email. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, zal Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.
De opdrachtgever dient Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn, te voorzien.

Artikel 10 / Uitbesteding aan derden
Opdrachtgever geeft Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! toestemming om voor de uitvoering van de opdracht de hulp en deskundigheid van derden in te mogen schakelen.

Artikel 11 / Prijzen
Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie van de overeengekomen transactie meer dan 5% bedraagt, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 12 / Materialen
Tenzij anders is overeengekomen wordt van de goederen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bijv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! geleverde artikelen geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 13 / Meer en minderwerk
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer en minderwerk dat voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk is opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
Door Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 / Annuleren
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is zij/hij verplicht de door Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, aan te nemen en te betalen en is zij/hij gehouden tot een volledige vergoeding jegens Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! van het reeds gepresteerde.
Opdrachtgever zal eveneens aan Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! als schadeloosstelling verschuldigd zijn, het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! te vrijwaren van derden als gevolg van annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 / Opleveringstermijnen
De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen, voor zijn rekening en risico, te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 16 / Klacht
Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze bepaling is ook van toepassing op de verrichte behandelingen in het kader van de complementaire zorg.
Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering of behandeling Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek opgemerkt hadden kunnen worden, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of de dienst is afgenomen, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclameren.
Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
Indien de klacht naar het oordeel van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! juist is, zal Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen en diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken, worden verholpen.

Artikel 17 / Aansprakelijkheid
Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van;
– Overmacht, zoals verder in Art. 18 van deze voorwaarden is omschreven;
– Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn/haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
– Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
– Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! is aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan materieel en goederen, voor zover ontstaan door schuld van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! of van hen, die door Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! te werk zijn gesteld op de aan Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! opgedragen werk(en).
Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever.
Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en/of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding.
Elke deelname aan een behandeling, cursus of workshop is voor eigen risico van de opdrachtgever. Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 18 / Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans!, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans!, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! overmacht op, die Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! ontheft van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding, van welke aard of hoe ook genaamd, kan doen gelden.
Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel te harer eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele prestatie te betalen.
De behandelingen die Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! aanbiedt zijn niet medisch urgent en derhalve behoudt Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! zich het recht voor bij ziekte of onverwachte omstandigheden de overeengekomen behandeling te annuleren. Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! heeft geen vervanging in geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden. Ook is er de mogelijkheid dat Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! langere periodes geen behandelingen aanbiedt, zoals tijdens vakanties.

Artikel 19 / Eigendomsvoorbehoud
Zolang Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! geen volledige betaling heeft ontvangen inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen), blijven de geleverde goederen, eigendom van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans!.
Indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd, heeft Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij/zij niet aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 20 / Wanprestatie en ontbinding
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij/zij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal in geval van wanprestatie van de opdrachtgever Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! eveneens, indien opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of haar/zijn faillissement wordt aangevraagd, indien zij/hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, haar/zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, haar/zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien zij/hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21 / Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities; Goederen worden gefactureerd en dienen voor of uiterlijk op de dag van aanvang op de rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven, of contant na afloop te worden voldaan.
Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zoals deze hierna zijn omschreven, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering. De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van zeven dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn van zeven dagen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer moet maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever zijn+ voor rekening van laatstgenoemde. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van €97,50 bedragen. Opdrachtnemer is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar/zijn betalingsverplichtingen.
Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft opdrachtnemer het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

Artikel 22 / Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen, indien Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! dit wenst, voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! onverlet, om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie in het kader van de wet WKKGZ.

Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans!
Middeler 4
7475GM Markelo
Tel. 0547-375530
KVK Kvk 32148814
Praktijk Inez is aangesloten bij de BER, Bond van Europese Reflexologen. In het kader van de WKKGZ ben ik via de BER aangesloten bij Quasir BV, de Meente 6, 8471 ZP Wolvega

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! werkt volgens de WGBO

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! verplicht zich, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tot geheimhouding van het persoonlijk dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans!. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.
2. Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! gebruikt haar cliëntengegevens alleen voor;
– Het verzetten van afspraken, informatie die voor cliënt van belang kan zijn, informatief of financieel.
– Persoonlijk contact
– Het versturen van facturen.
– Het versturen van uitnodiging van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans!
3. Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! gebruikt haar gegevens niet voor;
– Verkoop van adresgegevens aan derden.
– Het versturen van spam.
4. Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! draagt er zorg voor dat;
– Cliëntengegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk in een beveiligde omgeving bewaard worden.
– Cliëntengegevens, na het laatste contact met de cliënt, maximaal 5 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.
– Op verzoek van cliënt alle betreffende gegevens van deze cliënt vernietigd zullen worden.
5. De eigenaar van Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! is de enige die deze gegevens kan inzien en gebruiken.
6. Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! zal nimmer zonder toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.
7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak, Praktijk Inez, Lichaam en geest in balans! verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.